Privacybeleid

Privacybeleid

Slaapwijzer (gevestigd aan de Kloet 12, 5531 MA te Bladel, e-mailadres info@slaapwijzer.nl) (“Slaapwijzer”)) respecteert als verantwoordelijke de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website. Slaapwijzer draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft en die wij van u verzamelen vertrouwelijk wordt behandeld. Slaapwijzer zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

De doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de navolgende persoonsgegevens om onze klanten en bezoekers van onze website de navolgende diensten te leveren en de navolgende activiteiten uit te voeren:

 1. van bezoekers die gebruik maken van de Slaapwijzer keuzehulp verzamelen en verwerken wij geslacht, lengte, gewicht, postuur, allergieën, lichaamstemperatuur, persoonlijke voorkeuren om ze van een persoonlijk advies te kunnen voorzien en wij verzamelen het e-mailadres indien de bezoeker wenst dat wij het advies aan hem of haar mailen;
 2. van bezoekers die hun product registreren verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en aangeschafte producten om gratis verlengde garantie te kunnen geven;
 3. van bezoekers die een Slaapwijzer Account aanmaken, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres en wachtwoord om de website te personaliseren en u inzicht te geven in de producten en diensten die u van ons afneemt;
 4. van bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen;
 5. van klanten die een recensie over een Slaapwijzer gerelateerd-product schrijven, en ermee akkoord gaan dat deze online wordt gepubliceerd, plaatsen wij een recensie die herleidbaar kan zijn tot een natuurlijke persoon;
 6. van bezoekers die een Slaapwijzer-product kopen, verwerken wij hun contactgegevens, het bezorgadres en financiële gegevens (zoals IBAN of creditcardgegevens) voor beoordeling van een order, om betaling via de webshop te kunnen uitvoeren en het gekochte product te kunnen leveren; Wanneer je wilt betalen op rekening (nadat je je bestelling hebt ontvangen) toetst en registreert AfterPay je gegevens om te zien of je in aanmerking komt voor betaling achteraf. Slaapwijzer is niet verantwoordelijk voor het resultaat van de controle. Afhandeling van de betaling (incasso) geschiedt via AfterPay. Bij vragen kunt u contact opnemen via www.afterpay.nl/klanten of 0900-4050602.
 7. van personen die een Slaapijzer-product samenstellen of bestellen verwerken wij de door hen verstrekte gegevens naast voor het  . uitvoeren van een order ook  voor marketing-, onderzoeks- en reclamedoeleinden;
 8. van bezoekers en gebruikers van Slaapwijzer-producten die daar toestemming voor hebben gegeven of waarmee reeds een bestaande klantrelatie bestaat, gebruiken wij het e-mailadres om ze te informeren over Slaapwijzer-producten of soortgelijke producten en diensten, hun bestellingen, en over speciale aanbiedingen en acties.

U bent niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar indien u dat niet doet, kunnen wij u mogelijk geen product en/of dienst leveren. Bijvoorbeeld: indien u een account wenst aan te maken, een overeenkomst met ons wenst aan te gaan of wilt dat wij reageren op een verzoek van u, dan hebben wij uw gegevens nodig.

Juridische grondslag van de gegevensverwerking

De juridische grondslag van onze gegevensverwerking hangt af van het doel van de verwerking.

Voor de meeste persoonsgegevens die wij verzamelen via de website voor de doeleinden hiervoor genoemd onder a) tot en met e) en h) in het geval van een klantrelatie is onze grondslag dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen zoals het aanprijzen van Slaapwijzer en het promoten van onze producten en diensten, het verbeteren van uw ervaring op onze website of uw contact met ons (artikel 6 lid 1 sub f Algemene verordening gegevensbescherming, “AVG”). Wij hebben deze belangen afgewogen tegen uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden. Wij hebben geconcludeerd dat uw belangen en fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan onze belangen, mede gelet op de over het algemeen niet-gevoelige aard van de verwerkte persoonsgegevens en de waarborgen die wij hebben getroffen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen voor de doeleinden onder f) en g) zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en om te kunnen voldoen aan onze wettelijke administratieve bewaarplicht (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Indien u gezondheidsgegevens opgeeft in de Slaapwijzer keuzehulp of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zoals bedoeld onder het doeleinde hiervoor genoemd onder h), is de grondslag voor het verwerken van uw gegevens uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG, respectievelijk artikel 9 lid 1 sub a AVG). U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen aan: info@slaapwijzer.nl zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het intrekken daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen derde partijen gebruiken om onze dienstverlening te ondersteunen. Denk daarbij aan partijen die zich bezighouden met het afhandelen van financiële transacties, hosting providers, applicatieproviders, onderzoeksbureaus, partijen die helpen bij de installatie van onze producten en bezorgdienstverleners en andere dienstverleners die persoonsgegevens verwerken in het kader van de levering van producten en diensten door Slaapwijzer. Dergelijke partijen zullen in de meeste gevallen onder onze verantwoordelijkheid handelen als verwerkers van Slaapwijzer, en zijn om die reden verplicht om geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens in acht te nemen. Met alle verwerkers hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop zij namens ons persoonsgegevens verwerken. Wij zien toe op de naleving van deze afspraken. Verder delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, opsporingsdiensten of andere overheidsinstanties indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In het geval van betalen op rekening wordt aan de hand van de door jou verstrekte gegevens een gegevenscheck gedaan door Afterpay voor de opvolging en het incasseren van openstaande vorderingen.

Doorgifte van data

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen in Nederland. Als persoonsgegevens door of ten behoeve van onze diensten in derde landen worden verwerkt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Websites van derden

Slaapwijzer draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door derden van websites waar vanuit Slaapwijzer websites naar wordt doorverwezen. Leest u hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die hier noodzakelijkerwijs toegang tot hebben. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). Verder voorziet Slaapwijzer bijvoorbeeld in firewall protectie en maandelijkse security patches.

Cookies

Het kan zo zijn dat wij, of onze dienstverleners, van u persoonsgegevens verwerken wanneer cookies worden geplaatst via onze website of app. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, verwijzen wij naar onze cookiebeleid op onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op het verlenen van onze diensten, het soort persoonsgegevens, en onze gerechtvaardigde belangen die daarmee verband houden. De bewaartermijn kan per doeleinde verschillen en sluit aan op wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U hebt het recht van inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te rectificeren of te verwijderen, het recht om beperking van uw verwerking te vragen en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut. Op grond van de wet kunnen zich omstandigheden voordoen waarin u geen, of niet volledig, aanspraak kunt maken op de hiervoor genoemde rechten.

Hieronder beschrijven wij uw rechten in meer detail en geven wij informatie over de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen. Wij zullen binnen één maand op een verzoek van u reageren, maar hebben het recht om deze termijn met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na u verzoek informeren.

Recht van inzage

U kunt ons vragen te bevestigen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, kunt u ons vragen om inzage.

Als u recht heeft op inzage zullen wij u ook de volgende informatie geven:

 • het doel van de verwerking
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • eventuele derden aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt;
 • de verwachte bewaartermijn van uw persoonsgegevens, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die wij gebruiken om de bewaartermijn te bepalen;
 • uw recht om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking te verzoeken;
 • uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
 • indien wij de persoonsgegevens niet van u hebben ontvangen, alle beschikbare informatie over de bron van die persoonsgegevens;
 • geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Recht op rectificatie

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist zijn. Met inachtneming van het doel van de verwerking, kunt u ons ook vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt dit recht echter alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag dat dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde doeleinden (zie paragraaf “Juridische grondslag van de gegevensverwerking” voor meer informatie) [voeg hyperlink naar paragraaf in].

Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij:

 • dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om door te gaan met de verwerking en deze gronden zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
 • de persoonsgegevens nodig hebben in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om bezwaar te maken tegen ‘direct marketing’

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden, hebt u het recht hiertegen bezwaar te maken. Indien u van dit recht gebruik maakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dat geval ontvangt u niet langer onze nieuwsbrief.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons verzoeken de beperking van onze verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij – naast opslag – uw persoonsgegevens enkel verwerken met uw toestemming of voor de instelling, uitvoering of onderbouwing van een rechtsvordering, om de rechten van anderen te beschermen, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een Lidstaat.

Wij zullen aan uw verzoek voldoen indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, voor de periode om dit te controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens, maar in plaats daarvan om beperking van de verwerking verzoekt;
 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, voor de periode die wij nodig hebben om te beoordelen of wij gerechtvaardigde gronden hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij u informeren voordat wij de beperking opheffen.

Recht op verwijdering

U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit recht is niet absoluut. Wij zijn slechts onder bepaalde voorwaarden verplicht aan uw verzoek te voldoen.

Wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen indien een van de onderstaande situaties van toepassing is:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerken;
 • u trekt uw toestemming in en er is geen andere wettelijke grondslag om de persoonsgegevens verder te verwerken (alleen van toepassing indien wij uw persoonsgegevens op basis van toestemming verwerken);
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking en wij hebben geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking;
 • wij hebben uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt; of
 • wij moeten uw persoonsgegevens verwijderen om te voldoen aan een wettelijke plicht op grond van het recht van de Europese Unie of Nederlands recht;

Wij zijn niet verplicht om aan verzoek te voldoen voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor:

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
 • de nakoming van een wettelijke plicht die is neergelegd in het recht van de Europese of Unie of het Nederlandse recht; of
 • het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Recht op gegevensoverdracht

U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. U mag ons ook vragen uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen, indien dit mogelijk is. U hebt dit laatste recht alleen indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of omdat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Indien wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij u uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Indien wij van oordeel zijn dat het voldoen aan uw verzoek afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen, hebben wij het recht niet aan uw verzoek te voldoen.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u bij het uitoefenen van uw rechten vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen.


Klacht, recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder

Wij streven er altijd naar om aan uw verzoeken en klachten tegemoet te komen. U kunt uw verzoeken en klachten melden bij Slaapwijzer, De Kloet 12, 5531 MA Bladel, maar u kunt ons ook benaderen via e-mail op het volgende adres: info@slaapwijzer.nl. In aanvulling daarop hebt u steeds het recht zich te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens met verzoeken en klachten. Indien u niet in Nederland woonachtig bent, kunt u zich ook wenden tot uw lokale privacy toezichthouder. De gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Slaapwijzer behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen. De meest recente versie zal te allen tijde op deze website beschikbaar zijn.

De waardering van www.slaapwijzer.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.7/10 gebaseerd op 33 reviews.
×

 

Hallo,

Klik op een van onze specialisten en start een chat.

× Hulp nodig?